VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.clingo.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa). Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.clingo.sk je spoločnosť Solight Holding s.r.o., so sídlom v Prahe, Kaprova 42/14, IČ: 28320573, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 196940. Všetky kontaktné informácie na nás nájdete v sekcii „Kontakty“. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 397/2008 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.

VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebiteľská zmluva
Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, o diele, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.
Predávajúci (dodávateľ)
Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzavretí a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo, alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky, alebo poskytuje služby.
Spotrebiteľ (kupujúci)
Spotrebiteľ (kupujúci) je osoba, ktorá pri uzavretí a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo používa služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzavretí a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Uzavretie kúpnej zmluvy
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom expedovania zásielky. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Obchodné podmienky
Zmluvné dojednanie medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania svojej objednávky a je tiež nimi viazaný od momentu uzavretia kúpnej zmluvy. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred vlastným uskutočnením svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ ZA POMOCI PROSTRIEDKOV DIAĽKOVEJ KOMUNIKÁCIE

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestorch výdajného miesta predávajúceho.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci može vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľvo do 15 dní od účninnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim.

Spotrebiteľ (fyzická osoba) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak koniec lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, termín sa posúva na nasledujúci pracovný deň.
 
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením,či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov). Toto právo neslúži ako riešenie dodania vadného tovaru.

VYBAVENIE OBJEDNÁVKY

Po odoslaní objednávky príde na Vašu emailovou adresu automatické potvrdenie. Objednávky na tovar prijaté do 14:00 vybavujeme v ten deň, najneskôr nasledujúci pracovný deň.

DOPRAVA

V cene tovaru je zahrnuté balné, naopak cena nezahŕňa dopravné. Dopravné je uvedené na faktúre zvlášť a je účtované vo výške podľa zvoleného spôsobu prepravy a riadia sa aktuálnym cenníkom. V okamihu odoslania balíka Vás emailom informujeme. Tovar zasielame prepravnou službou Geis.
 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar platíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi (kuriérovi) alebo na pošte.
Bankový prevod - po obdržaní Vašej objednávky Vám automaticky zašleme zálohový list. Tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet uvedený v doručenom emaile se zálohovým listom. Po obdržaní platby odosielame tovar s tým, že Vám oznámime termín, kedy zásielka dorazí.

ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

Pre fyzické osoby (Občiansky zákonník)
Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním, alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou. Zákazník má právo na náhradu nutne vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie (napr. náklady na dopravu). Vždy je treba pripojiť charakter poškodenia, kópiu kúpneho dokladu (alebo iným spôsobom preukázať uskutočnenie kúpy) a kontakt na Vás. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu zákazníka informujeme.

Pre právnické osoby (Obchodný zákonník)

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

  • Pokiaľ ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu poškodeného tovaru alebo poškodenej súčasti. Ak to nie je vzhľadom k povahe poškodenia neúmerné a nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

  • Ak ide o poruchu neodstrániteľnú, ktorá bráni riadnemu používaniu tovaru, má právo na výmenu poškodeného tovaru, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  • Ak ide o poruchy odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte, alebo opakované a bránia riadnemu užívaniu tovaru, má právo na výmenu poškodeného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Za opätovné vyskytnutie chyby, sa považuje, ak rovnaká chyba bráni riadnemu používaniu, a už bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, a vyskytne sa znova. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby, ktoré bránia riadnemu používaniu.

  • Ak ide o iné poruchy neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný pri reklamácii v rámci zákonnej záruky preukázať uzavretie kúpnej zmluvy, a to dokladom o kúpe.
Reklamácia vrátane poškodenia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci spotrebiteľovi vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, popr. písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

CENY A PLATNOSŤ PONUKY

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH a sú koncové. Všetky ceny vrátane akčných platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste si ho objednali bez ohľadu na zmeny.

U výrobkov spravidla uvádzame i obvyklú cenu, ktorá vychádza z doporučených maloobchodných cien výhradných distribútorov, a za tieto ceny spravidla výrobok môžete zakúpiť v bežných obchodoch.

Obrázky u produktov môžu byť u niektorých len ilustratívne.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Zákazník má právo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu zabalenia zásielky. Túto skutočnosť je zákazník povinný oznámiť buď emailom, alebo telefonicky.
V prípade, že objednávka bola už vybavená a bola zabalená, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené so zabalením zásielky.
V prípade, že objednávka bola už vybavená a bola expedovaná, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené so zabalením a expedovaním.
V prípade, že zákazník chce zrušiť objednávku na tovar, ktorý bol preňho špeciálne po dohode objednaný, je stanovený storno poplatok vo výške 50% z predajnej ceny produktu.
V prípade, že zákazník zruší objednávku pred zabalením či expedovaním, nebude účtovaný žiadny poplatok.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb., o ochrane osobných údajov. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu či vymazanie emailom.

ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIE

Objednávka spotrebiteľa po svojom doručení predávajúcemu je ako uzavretá zmluva archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú spotrebiteľovi zrejmé z vlastného procesu objednávky. Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožnia ich archiváciu a reprodukciu. Zmeny obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú vyhradené.


Obchodné podmienky platia od 1. 10. 2012.